GRUNT POD AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wrocław

1 400 000 zł
Numer oferty: 164550219
Rodzaj nieruchomości: Działka przemysłowa
Powierzchnia (M 2)
9200.00

Opis

 OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ  
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży gruntu pod AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ,  położonego w graniczącej z Oławą miejscowości Ścinawa Polska.  
Przedmiotowa Nieruchomość położona jest w odległości 14 km (ok 20 min autem) od wjazdu na autostradę A 4(węzeł Brzezimierz) 

Odległość od Centrum Wrocławia to 30 km( ok 40 – 45 min autem) 
W bliskim sąsiedztwie oferowanej nieruchomości liczne , nowe inwestycje o charakterze komercyjnym (hale magazynowe, zakłady produkcyjne etc.) 

Oferowana nieruchomość to grunt o łącznej powierzchni 9200 m2, oznaczony numerem geodezyjnym 143 
Przedmiotowa nieruchomość kształtem zbliżona jest do prostokąta o szerokości frontu 29,5m i ok 330 m długości zachodniego boku
Grunt objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu następujące przeznaczenie 
1.  TERENY PRODUKCJI I USŁUG 
 oznaczone na rysunku planu symbolami: P/U0.1 
 Przeznaczenie podstawowe: 
1) produkcja, bazy, składy, magazyny; 
2) zabudowa usługowa; 
3) handel hurtowy i magazynowanie oraz logistyka; 
4) odzysk, przetwarzanie lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowanie, zbieranie i przeładunek odpadówdotyczy również pojazdów; 
5) obsługi komunikacji; 
6) stacje paliw. 
W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się: 
1) myjnie i salony samochodowe; 
2) urządzenia towarzyszące; 
3) usługi mogące wpłynąć niekorzystnie na stan środowiska 
 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektówi wskaźniki intensywności zabudowy: 
– maksymalna wysokość zabudowy, liczona do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu -wysokość nowej zabudowy do 12,0m, liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu;2) kształtowanie połaci dachowych: 
a) dachy o kącie nachylenia 38° do 45° w układzie symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielospadowejkalenicowej ograniczonej do przekryć lukarn i naczółków; przy realizacji dachu mansardowegodopuszcza się odstępstwo od ustalenia i zwiększenie nachylenia połaci powyżej 45° dla części dolnejdachu; przy stosowaniu dachów mansardowych parametr ten nie może przekroczyć 65°, 
b) dopuszcza się poza stosowanie dachów pulpitowych, dwuspadowych lub wielospadowych kalenicowycho symetrycznym układzie połaci i nachyleniu połaci 1,50 -150 z dopuszczeniem obudowy ich attyką,dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 300 m2, poza strefą `B” ochrony konserwatorskiej; 
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%; 
4) intensywność zabudowy 0,00 – 2,00; 
5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 80%; 
6) nieprzekraczalnej długości elewacji frontowej budynku do 70 m; z zastrzeżeniem, że budynki mogą sięłączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc pierzeję zabudowy o niejednorodnej nieprzekraczalnej liniizabudowy, jak również tworzyć zespoły zabudowy o kształtach rzutów zbliżonych do liter L i/lub U; 
7) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości od liniirozgraniczającej drogi wynikającej z rysunku przy liczeniu odległości w osiach linii. 
 Plan Miejscowy dopuszcza 
 a) utrzymanie dystrybucyjnych istniejących indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków, 
b) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków oraz zbiorników bezodpływowych, 
c) na terenach przeznaczonych pod zabudowę modernizację, adaptację, przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej oraz realizację urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci dystrybucyjnych; 
5) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla przebiegów układów sieci, na których obowiązuje zakaz budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz trwałych nasadzeń zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego układu wodociągów; 
2) należy zapewnić wodę z urządzeń wodociągowych lub z punktów czerpania w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
3) budowę studni; 
4) utrzymanie:
a) systemów wodociągowych,
b) istniejących studni. 

Odległość od najbliższych przyłączy wodno – kanalizacyjnych to ok 70 m. 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu i na prezentację.  
Piotr Rosiek  
Merkury Nieruchomości  
tel. + 48 607-500-477  
biuro: 71 372-41-48  
e-mail: piotr.rosiek@nieruchomosciwroclaw.pl  
Więcej zdjęć i ofert na stronie  
www.nieruchomosci-wroclaw.pl  
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 2366  
Bezpłatnie udzielamy pomocy w uzyskaniu najlepszego kredytu hipotecznego.  

Oferta nr 164550219 wysłana z systemu LocumNet Online

Kontakt z agentem

Piotr Rosiek

Specjalista ds. nieruchomości
Numer licencji PFRN: 22777
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]