Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz usługi powiązane (wymagane)

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych w tym formularzu, przez firmę Jolanta Nowak, Biuro Merkury Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu działającą pod marką "Merkury Nieruchomości Jolanta Nowak” w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jak również usług powiązanych.

  Przesyłanie ofert drogą elektroniczną (wymagane)

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych tym formularzu, przez firmę Jolanta Nowak, Biuro Merkury Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu działającą pod marką "Merkury Nieruchomości Jolanta Nowak” w celu wysłania ofert nieruchomości drogą elektroniczną: email, SMS oraz MMS.

  Usługi powiązane: finansowo-ubezpieczeniowe (wymagane)

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych powyższym formularzu , przez firmę Jolanta Nowak, Biuro Merkury Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu działającą pod marką "Merkury Nieruchomości Jolanta Nowak” w celach marketingowych Biura oraz firm z Biurem współpracujących oferujących usługi powiązane ze sprzedażą nieruchomości (usługi finansowo-ubezpieczeniowe).

  Umowy sprzedaży, akty notarialne, umowy deweloperskie, finalne umowy sprzedaży (wymagane)

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, PESEL, danych firmy podanych, przez firmę Jolanta Nowak, Biuro Merkury Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu działającą pod marką "Merkury Nieruchomości Jolanta Nowak” , w celu późniejszego przesłania do wskazanej kancelarii notarialnej celem przygotowania projektu aktu notarialnego (umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy deweloperskiej lub finalnej umowy sprzedaży).

  Przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adres e-mail podanych we wskazanej wyżej umowie pośrednictwa przez Biuro Nieruchomości Merkury z siedzibą we Wrocławiu 54-203,
  ul. Legnicka 55b/2, w celu: wprowadzenia wskazanych danych do systemu „Platforma Mieszkaniowa/Expander”, w celu pozyskania dla mnie ofert z rynku pierwotnego.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (wymagane)

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Jolanta Nowak, Biuro Merkury Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu działającą pod marką "Merkury Nieruchomości Jolanta Nowak” Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:- w celu wykonania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust.1b RODO);- w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem sms- na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).- w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO), Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.Prawo dostępu do danych osobowych:Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Odbiorcy danych:Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: merkury@nieruchomosciwroclaw.pl- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.