Brak komentarzy

Wszystko o dodatku mieszkaniowym

Osobom, które mają zbyt niskie dochody, aby opłacić koszty związane z mieszkaniem, przysługuje dodatek mieszkaniowy. W ustawie są zapisane precyzyjne kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i na jak długo jest przyznawany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego są uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Jednak informację o tym, czy taka forma pomocy nam przysługuje, można także uzyskać w miejskim ośrodku pomocy społecznej, na którego terenie działania mieszkamy.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia socjalnego dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania, gdzie jego wysokość ustalana jest indywidualnie przez MOPS na podstawie dochodów, powierzchni mieszkania i kosztów jego utrzymania.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem socjalnym przyznawanym przez państwo osobom, których nie stać na to, aby utrzymać mieszkanie, czyli płacić czynsz czy rachunki. Dodatek jest wypłacany regularnie aż do momentu, gdy sytuacja majątkowa beneficjentów na tyle się poprawi, że będą mogli wyłącznie z własnych dochodów ponosić opłaty za mieszkanie.

Warto wiedzieć, że nie ma stałej wysokości dodatku mieszkaniowego, bo zależy on od indywidualnej sytuacji. MOPS wylicza tę kwotę na podstawie dochodów członków gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej lokum oraz tego, ile kosztuje jego utrzymanie.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do mieszkania, mieszkającym w lokalu spełniającym kryteria metrażowe i zarabiającym poniżej określonych limitów, ale nie jest dostępny dla osób przebywających w instytucjach zapewniających całodzienne utrzymanie.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić trzy główne kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do mieszkania,
 • zamieszkiwać lokal, który spełnia kryteria metrażowe,
 • zarabiać mniej niż ustalone w ustawie limity.

Tytuł prawny który umożliwia uzyskanie dodatku mieszkaniowego to:

Taka forma pomocy nie przysługuje więc osobom, które całodobowo przebywają w ośrodkach zapewniających utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole czy zakładzie karnym.

Jakie kryteria dochodowe i metrażowe trzeba spełnić, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest dostępny dla osób, których dochód nie przekracza ustalonych limitów i zamieszkujących lokale o określonej powierzchni, zależnej od liczby osób w gospodarstwie.

Kryteria dochodowe są ustalane na gospodarstwo domowe łącznie w przypadku osób samotnych oraz na członka rodziny w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do gospodarstwa wlicza się tylko osoby, które realnie w nim zamieszkują, a nie tylko są zameldowane albo całodobowo przebywają w państwowych ośrodkach.

Warto wiedzieć, że limity dochodowe są uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w lutym każdego roku podaje do publicznej wiadomości Główny Urząd Statystyczny.

Kryteria dochodowe są różne dla osób mieszkających samotnie oraz dla gospodarstw kilkuosobowych. Zmieniają się każdego roku, a to, ile wynoszą, najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sekcji „Polityka mieszkaniowa”. Pomocny może być też interaktywny formularz „Uzyskaj dodatek mieszkaniowy”.

Aby więc być uprawnionym do otrzymywanie tej formy pomocy, trzeba w ciągu 3 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku zarabiać miesięcznie na osobę mniej niż wynoszą ustalone limity.

Limity zarobków na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw jednoosobowych),
 • 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw wieloosobowych).

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest kryterium metrażowe. Powierzchnia mieszkania jest uzależniona od liczby osób, które je zajmują.

Limity powierzchni mieszkania na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • jedna osoba: 35 – 45,50 mkw,
 • dwie osoby: 40 – 52 mkw,
 • trzy osoby: 45 – 58,50 mkw,
 • cztery osoby: 50 – 71,50 mkw,
 • pięć osób: 55 – 84,50 mkw,
 • sześć osób: 60 – 91 mkw.

Gdy lokal zamieszkuje więcej osób, to na każdą z nich dostępny limit zwiększa się o 5 mkw. Jeżeli zaś mieszka w nim osoba, poruszająca się na wózku albo niepełnosprawna, która wymaga przebywania w osobnym pokoju, to limit rośnie do 15 mkw.

Na jak długo przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, ale warto wiedzieć, że ma charakter świadczenia ciągłego. Jeżeli więc po pół roku nasza sytuacja materialna się nie poprawiła i wciąż spełniamy warunki do uzyskania tej formy pomocy, to wniosek można złożyć ponownie nieograniczoną liczbę razy.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody, powierzchnię mieszkania i wydatki na jego utrzymanie.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy (odpowiedni druk jest dostępny na stronach internetowych urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej albo w tych placówkach w formie papierowej),
 • deklarację o uzyskiwanych dochodach gospodarstwa domowego (z ostatnich 3 miesięcy),
 • dokument, który potwierdzi, ile wynosi powierzchnia użytkowa mieszkania,
 • rachunki lub inne dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania (czynsz, energia, woda, odpady, ryczałt na zakup opału czy składki dla spółdzielni mieszkaniowej).

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kto-i-jak-moze-uzyskac-dodatek-mieszkaniowy-29135.html.