Brak komentarzy

Nowe mieszkania

Centrum Analiz PKO BP opublikowało niedawno raport dotyczący budownictwa mieszkaniowego w 2023 roku. Okazuje się, że w tym czasie powstało 220,4 tysiąca mieszkań, czyli o 8% mniej niż w 2022, który był rekordowy na tle ostatnich lat. Poprzedni rok nie pobił rekordu, ale już po raz piąty z rzędu podaż utrzymywała się na poziomie ponad 200 tysięcy lokali rocznie. Jest to z pewnością dobra passa dla budownictwa. Co ważne aktywność inwestycyjna zaczyna skupiać się poza metropoliami.

W 2023 roku, mimo spadku liczby wybudowanych mieszkań o 8% w porównaniu do rekordowego 2022, rynek mieszkaniowy utrzymał utrzymał dobrą kondycję z ponad 200 tysiącami lokali oddanych rocznie. Obserwowano wzrost aktywności inwestycyjnej poza metropoliami; jednocześnie deweloperzy skoncentrowali się na mniejszych i średnich miastach, co odpowiada zmieniającym się preferencjom zakupowym i wskazuje na potencjalny dalszy rozwój inwestycji w lokalizacjach podmiejskich.

Dobry czas dla budownictwa mieszkaniowego

Spadek liczby nowo wybudowanych lokali widoczny w skali rok do roku wynika z mniejszego popytu w branży mieszkaniowej, który obserwowaliśmy w 2022 roku. Z jednej strony rosnące koszty kredytu, z drugiej droższe budowy wpływały na coraz trudniejszą sytuację inwestorów. Nic więc dziwnego, że przez cały 2022 i połowę 2023 roku liczba rozpoczynanych inwestycji budowlanych w skali rok do roku malała. Trend ten wyhamował dopiero w drugiej połowie 2023.

Mieszkania na sprzedaż

W latach 2019 – 2023 powstało łącznie 1,122 mln mieszkań. Aktywność inwestycyjna jest silnie zróżnicowana regionalnie, a średnia krajowa to niemal 6 nowych mieszkań na 1000 osób. Aż w 10 powiatach liczba ta przekroczyła 10 na 1000, a w powiecie wrocławskim wskaźnik ten wyniósł 19,2 nowego lokum na 1000 mieszkańców. Warto przy tym podkreślić że 80% powiatów osiągnęło w tym czasie wynik poniżej średniej krajowej.

Co ważne w ostatnich 5 latach najwięcej nowych mieszkań budowano między innymi w aglomeracjach z dużym rynkiem pracy i w powiatach z nimi graniczącymi. Ożywienie inwestycyjne obserwowano też w regionach atrakcyjnych turystycznie lub o korzystnej lokalizacji tranzytowej. Prócz tego warto pamiętać o dość oczywistej zależności – na terenach, gdzie liczba ludności rośnie, buduje się więcej, licząc na wzrost popytu.

Aktywność deweloperów

W 2023 deweloperzy oddali do użytku 136,5 tys. mieszkań, co odpowiada 61% ogólnej liczby nowych lokali. Wynik ten jest o 5,2% niższy niż w 2022. W 9 z 13 największych miast nastąpił wyraźny wzrost aktywności inwestycyjnej, trend ten widoczny jest już od dwóch lat. Niewielki spadek aktywności budowlanej obserwowano w mniejszych stolicach województw, ale najwyraźniejszy spadek liczby nowych inwestycji widać na małych i średnich rynkach lokalnych.

W ramach budownictwa indywidualnego w całym 2023 oddano do użytku 79,6 tysiąca lokali, czyli mniej o 12,3% w skali rok do roku. Budownictwo indywidualne stanowiło 36% całej nowej zabudowy. Tego rodzaju inwestycji powstaje najwięcej w powiatach ziemskich, czyli sąsiadujących z największymi miastami.

Domy na sprzedaż

Gdzie się teraz buduje?

Obecnie nowe lokalizacje mieszkaniowe skupiają się w innych regionach niż jeszcze kilka lat temu. Więcej mieszkań powstaje w powiatach graniczących z aglomeracjami niż w dużych miastach. Główne powody to brak działek oraz wysokie ceny gruntów w obrębie stolic wojewódzkich. Prócz tego zmiany stylu życia i rozwój infrastruktury sprawiają, że coraz więcej osób szuka lokum poza miastem. W 2023 udział nowych mieszkań w aglomeracjach zredukował się o 8% w porównaniu z danymi z 2019 roku. W tej samej perspektywie liczba inwestycji w powiatach ziemskich wzrosła o 6%.

W latach 2019-2023 rozwój budownictwa mieszkaniowego odbywa się w trybie tak zwanego “otulania miast”. W prawie połowie największych ośrodków miejskich w kraju inwestycje realizowane w powiatach sąsiadujących stanowiły ponad 40% wszystkich mieszkań powstałych w regionie. W ciągu ostatnich 5 lat zjawisko to było najbardziej widoczne w aglomeracji poznańskiej, gdzie 51% nowych nieruchomości powstało wokół stolicy regionu. Dla porównania w przypadku Krakowa odsetek ten wynosił tylko 22%. Gdy popyt jest wysoki a podaż atrakcyjnych cenowo gruntów ograniczona, dobrze skomunikowane z aglomeracją lokalizacje podmiejskie są naturalnym wyborem.

Nowe inwestycje w liczbach

Gorsza sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 przyniosła większą ostrożność inwestycyjną. Firmy deweloperskie rozpoczęły tylko o 0,7% mniej inwestycji niż w 2022, ale sektor budownictwa indywidualnego był zdecydowanie mniej aktywny. W 2023 zainicjowano w nim o ponad 15% mniej przedsięwzięć budowlanych niż rok wcześniej.

W 2023 deweloperzy budowali więcej w małych i średnich miastach. Inwestycji w tego rodzaju lokalizacjach było o 15% więcej w skali rok do roku. Podobnie w dużych ośrodkach – deweloperzy rozpoczęli tam o 7% więcej budów niż w 2022. Prócz tego w 2023 liczba nowych projektów deweloperskich zmalała wyraźnie w powiatach ziemskich. Było ich o 22% mniej w skali rok do roku. W tej samej perspektywie rozpoczęto też o 5% mniej budów w sąsiedztwie największych miast. Zjawisko to może być bezpośrednio powiązane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i wstrzymaniem części planowanych inwestycji.

Wspominany już wzrost liczby mieszkań wybudowanych w powiatach sąsiadujących z dużymi miastami widać też w najnowszych danych dotyczących rozpoczynanych inwestycji. Porównanie struktury lokali w budowie w 2023 i 2019 pokazuje, że odsetek nowych budów w obrębie aglomeracji zmalał o 5% a w ich sąsiedztwie wzrósł o 2%.

Podobne zjawisko widać, jeśli przeanalizujemy informacje dotyczące lokali oddanych do użytku w latach 2019-2023. W prawie połowie analizowanych aglomeracji w powiatach sąsiadujących trafiło na rynek ponad 40% wszystkich mieszkań w regionie. W ciągu ostatnich 5 lat najwięcej było ich w Olsztynie – 65%, a najmniej, czyli 25% lokali, oddano do użytku wokół Zielonej Góry.

Popyt na mieszkania zlokalizowane w sąsiedztwie wielkich miast z pewnością wpłynie na kolejne wzrosty liczby inwestycji w tego typu lokalizacjach. Wyhamowanie lokalnej aktywności deweloperów w 2023 zdaniem analityków jest zjawiskiem przejściowym. W trudnych warunkach gospodarczym bardziej opłacalne i bezpieczne wydają się lokalizacje w wielkich miastach. Zmiana preferencji potencjalnych kupców jest jednak wyraźnie widoczna i z pewnością nie zostanie przeoczona przez inwestorów.

Źródło danych: PKO BP „Puls Nieruchomości: Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę”, https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/nowych-mieszkan-wciaz-duzo-29657.html

Brak komentarzy

Jak zarabiać na dzierżawie ziemi?

Jedną z możliwości czerpania korzyści z posiadania działki jest dzierżawa ziemi pod wiatraki. Ceny takiej dzierżawy mogą dla właściciela gruntu oznaczać zarobek nawet powyżej 100 tys. zł rocznie. Jednak nie każda działka nadaje się do tego celu. Trzeba też starannie zweryfikować wiarygodność inwestora i uważnie sprawdzić zapisy umowy dzierżawy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Działki na sprzedaż

Czym są farmy wiatrowe?

Farmy wiatrowe to zespoły elektrowni wiatrowych. Muszą być lokalizowane na działkach spełniających szereg wymogów, takich jak dostęp do linii energetycznej, teren płaski oraz brak zagrożeń naturalnych. Z powodu tych specyficznych wymagań, działki odpowiednie pod budowę farm wiatrowych są bardzo poszukiwane przez inwestorów.

Farma wiatrowa (park wiatrowy, siłownia wiatrowa) definiowana jest jako zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączonych do sieci w jednym miejscu. Natomiast elektrownia wiatrowa to instalacja wytwarzająca energię elektryczną za pomocą generatorów (turbin wiatrowych, zwanych potocznie wiatrakami) napędzanych siłą wiatru.

Energia wiatrowa jest uważana za ekologicznie czystą, gdyż do wytworzenia prądu za jej pomocą nie jest potrzebne spalanie paliwa. Stąd coraz większe zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi i gruntami pod ich budowę.

Warto wiedzieć, że farma wiatrowa nie może powstać w dowolnym miejscu. Działka pod jej budowę musi spełniać określone wymagania.

Wymagania dla działki pod farmę wiatrową:

 • klasa gruntu: IV, V, VI bądź nieużytki;
 • powierzchnia działki zgodna z wymaganiami konkretnego dzierżawcy (zwykle nie mniej niż 0,5 ha),
 • odległość do 800 m od linii energetycznej średniego napięcia lub głównego punktu zasilającego;
 • teren płaski i odsłonięty, by jak najwięcej wiatru mogło dotrzeć do turbin;
 • brak obciążeń prawami osób trzecich;
 • możliwość dojazdu, najlepiej utwardzoną drogą.
 • zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy wiatrakowej, która weszła w życie 23 kwietnia 2023 r., minimalna odległość nowej elektrowni wiatrowej od istniejącej zabudowy mieszkalnej musi być większa co najmniej dziesięciokrotnie od jej wysokości całkowitej (tzw. zasada 10H), o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie określa innej odległości – jednak nie może być to mniej niż 700 m; przy tym kluczowe dla odległości określonej w MPZP są wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ);
 • położenie na terenie niezagrożonym powodzią i nie w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych (w tzw. otulinie obszaru chronionego występują znaczące ograniczenia co do działalności człowieka, w tym możliwości budowy); w przypadku parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000 obowiązuje wspomniana wyżej zasada minimalnej odległości elektrowni wiatrowej wynoszącej dziesięciokrotność wysokości turbiny.

Działki pasujące do wymienionych kryteriów są bardzo pożądane przez inwestorów zainteresowanych wybudowaniem farmy wiatrowej. Dlatego mogą oni kontaktować się z właścicielami działek w celu podpisania umowy dzierżawy. Warto wspomnieć, że inwestorzy mogą także określać dodatkowe wymagania (np. minimalną powierzchnię działki większą niż podana powyżej). Nieraz też oferują ocenę działki pod kątem kryteriów wymienionych powyżej (oraz ewentualnych dodatkowych).

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmę wiatrową?

Dzierżawa ziemi pod farmę wiatrową może przynieść znaczące zyski, zazwyczaj w formie rocznego czynszu, obliczanego jako procent przychodów ze sprzedaży energii lub jako stała kwota. Przy zawieraniu umowy dzierżawy istotne jest dokładne sprawdzenie wiarygodności inwestora i zrozumienie warunków umowy, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z nieuczciwymi praktykami i niekorzystnymi zapisami.

Dzierżawa to odpłatne udostępnienie dzierżawcy rzeczy (np. gruntu) do używania i pobierania z niej pożytków. Właściciel rzeczy pobiera czynsz dzierżawy, który może być regulowany w określonych przedziałach czasu (np. co roku lub co kwartał) bądź jednorazowo za cały czas trwania dzierżawy. Dzierżawa różni się od najmu prawem do pobierania pożytków, a od użyczenia – odpłatnością.

W przypadku dzierżawy ziemi najczęściej praktykuje się czynsz roczny. Jeśli chodzi o grunt pod farmę wiatrową, czynsz może być obliczany jako wartość procentowa z przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej lub jako stała ryczałtowa kwota. Ta druga opcja jest zwykle korzystniejsza dla wydzierżawiającego, gdyż daje mu gwarancję stałego zarobku niezależnie od ilości wytworzonej energii.

Roczny zysk z dzierżawy gruntu pod instalację wiatrową według danych z 2023 r. szacuje się na ok. 35-60 tys. zł za hektar. Biorąc pod uwagę, że większa instalacja wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą może zająć ok. 2,5 ha, możliwy jest zysk w wysokości ok. 100-120 tys. zł rocznie.

Perspektywa takich zarobków wydaje się bardzo atrakcyjna. Trzeba jednak uważać, by nie stracić na umowie z nieuczciwą firmą – by np. później nie okazało się, że nie płaci czynszu, a zarazem blokuje grunt, z którego moglibyśmy czerpać korzyści w inny sposób. Dlatego trzeba jak najdokładniej sprawdzić wiarygodność potencjalnego inwestora. Należy przede wszystkim zweryfikować, czy taka firma w ogóle istnieje, a jeśli tak, jakie ma opinie. Poza tym znane są przypadki, gdy przedstawiciele firm zajmujących się dzierżawą powołują się na współpracę z gminą, by wzbudzić zaufanie, a tymczasem w urzędzie gminy nikt nic o tym nie wie. Warto więc skontaktować się z urzędem, na który przedstawiciel inwestora się powołuje, by sprawdzić jego prawdomówność. Należy też uważnie przeanalizować umowę dzierżawy, czy nie zawiera zapisów niekorzystnych dla właściciela gruntu. Więcej na ten temat piszę w sekcji „Zapisy umów, na które warto zwrócić uwagę”.

Jakie są elementy typowej umowy dzierżawy ziemi pod farmę wiatrową?

Typowa umowa dzierżawy ziemi pod farmę wiatrową obejmuje dane stron, szczegółowy opis działki oraz określenie jej wykorzystania, a także ustala prawa i obowiązki obu stron, w tym kwestie finansowe, czas trwania umowy i sposób jej rozwiązania. Ważne jest również zdefiniowanie praw własności urządzeń, zapisy o poufności i ochronie danych osobowych, a także ustalenia dotyczące kontaktu między stronami i procedur zmian w umowie lub rozwiązywania sporów.

To, co znajdzie się w umowie dzierżawy, zależy w znacznym stopniu od ustaleń między stronami, a także od specyfiki konkretnej inwestycji i gruntu, na którym będzie położona.

Typowa umowa dzierżawy ziemi pod farmę wiatrową zawiera następujące elementy:

 • dane stron umowy;
 • postanowienia wstępne – określenie przedmiotu umowy, którym jest oddanie przedmiotowej działki do używania dzierżawcy, dokładny opis wspomnianej działki wraz z jej numerem i powierzchnią, a także oświadczenie wydzierżawiającego, że jest jej właścicielem i że jest ona wolna od roszczeń osób trzecich;
 • określenie przedmiotu dzierżawy – wyszczególnienie, w jaki sposób nieruchomość ma być używana i co ma się na niej znaleźć;
 • prawa i obowiązki stron, m.in. kwestia kosztów budowy i eksploatacji farmy wiatrowej, podatku od nieruchomości, formalności związanych z budową, sposobu używania działki przez wydzierżawiającego w czasie, gdy będzie na niej stała farma wiatrowa, poddzierżawy, służebności (gruntowej, przesyłu);
 • czas trwania umowy – zwykle jest to 29 lat;
 • określenie wynagrodzenia dla wydzierżawiającego, sposobu jego naliczania i częstotliwości, z jaką ma być płacone;
 • kwestie związane z prawem własności urządzeń;
 • zapisy określające, kiedy i w jakich sytuacjach umowa może być rozwiązana;
 • kwestie związane z poufnością i ochroną danych osobowych;
 • postanowienia końcowe – określenie formy kontaktu między stronami oraz sposobu wprowadzania zmian w umowie i rozstrzygania ewentualnych sporów.

Na co zwrócić uwagę w umowie dzierżawy ziemi pod farmę wiatrową?

W umowie dzierżawy ziemi pod farmę wiatrową kluczowe jest zapewnienie właścicielowi gruntu stałego wynagrodzenia przez cały okres trwania dzierżawy, łącznie z czasem oczekiwania na pozwolenie na budowę, a także zobowiązanie inwestora do pokrycia kosztów związanych z lokalizacją, budową i podatkiem od nieruchomości. Ponadto, warto uwzględnić zapisy dotyczące odpowiedzialności dzierżawcy za ewentualne szkody w rolnictwie oraz warunki wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy, szczególnie w przypadku zaległości w płatnościach czy braku rozpoczęcia prac budowlanych.

Ważne, by w umowie był zawarty zapis o tym, że właściciel gruntu otrzymuje wynagrodzenie za cały czas trwania dzierżawy od dnia przekazania nieruchomości, włącznie z czasem oczekiwania na pozwolenie na budowę. Praktykuje się rozróżnienie między opłatą za rezerwację gruntu (od dnia podpisania umowy) a czynszem (płatnym od czasu uzyskania pozwolenia na budowę, z reguły corocznie).

Zwróćmy też uwagę, by w umowie znalazł się zapis o tym, że to inwestor ponosi koszty związane z lokalizacją i budową farmy wiatrowej – w tym koszty podziału nieruchomości i jej odrolnienia (wyłączenia z produkcji rolniczej), a także koszty podatku od nieruchomości.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla wydzierżawiającego, zwykle korzystniejsze jest, gdy kwota czynszu dzierżawy jest wyrażona konkretną kwotą w złotówkach, a nie zależna od ilości wyprodukowanej energii. Jak wcześniej wspomniano, daje mu to gwarancję stałego zarobku w czasie trwania dzierżawy. Coraz częściej stosowane są też zapisy powodujące coroczną korektę czynszu o współczynnik inflacji, co chroni właściciela działki przed konsekwencjami utraty wartości przez pieniądz.

Działka, na której znajdują się turbiny wiatrowe, może być wykorzystywana do celów rolniczych. Dlatego w umowie powinno się także zawrzeć zapis o odpowiedzialności dzierżawcy za ewentualne szkody w uprawach, np. w sytuacji, gdy konieczne będzie wejście na działkę w celu dokonania napraw.

Ważne są też zapisy określające, kiedy umowa dzierżawy wygasa lub może zostać rozwiązana przed terminem. Ponieważ postawienie farmy wiatrowej wiąże się z dużymi kosztami ze strony inwestora, umowę dzierżawy zawiera się na długi czas (29 lat). Może jednak wygasnąć wcześniej, jeśli:

 • techniczny czas używania elektrowni okaże się krótszy;
 • zaistnieje siła wyższa, wskutek działania której używanie elektrowni zgodnie z przeznaczeniem okaże się niemożliwe.

Wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy, gdy dzierżawca zalega z płatnościami. Może sobie również zastrzec taką możliwość na wypadek braku rozpoczęcia prac budowlanych w określonym czasie od podpisania umowy, np. 3 lat. W ten sposób właściciel uniknie zablokowania nieruchomości, która mogłaby być wykorzystywana w inny sposób.

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/jak-zarabiac-na-dzierzawie-ziemi-pod-wiatraki-19790.html

Brak komentarzy

Wszystko o dodatku mieszkaniowym

Osobom, które mają zbyt niskie dochody, aby opłacić koszty związane z mieszkaniem, przysługuje dodatek mieszkaniowy. W ustawie są zapisane precyzyjne kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i na jak długo jest przyznawany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego są uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Jednak informację o tym, czy taka forma pomocy nam przysługuje, można także uzyskać w miejskim ośrodku pomocy społecznej, na którego terenie działania mieszkamy.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia socjalnego dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania, gdzie jego wysokość ustalana jest indywidualnie przez MOPS na podstawie dochodów, powierzchni mieszkania i kosztów jego utrzymania.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem socjalnym przyznawanym przez państwo osobom, których nie stać na to, aby utrzymać mieszkanie, czyli płacić czynsz czy rachunki. Dodatek jest wypłacany regularnie aż do momentu, gdy sytuacja majątkowa beneficjentów na tyle się poprawi, że będą mogli wyłącznie z własnych dochodów ponosić opłaty za mieszkanie.

Warto wiedzieć, że nie ma stałej wysokości dodatku mieszkaniowego, bo zależy on od indywidualnej sytuacji. MOPS wylicza tę kwotę na podstawie dochodów członków gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej lokum oraz tego, ile kosztuje jego utrzymanie.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do mieszkania, mieszkającym w lokalu spełniającym kryteria metrażowe i zarabiającym poniżej określonych limitów, ale nie jest dostępny dla osób przebywających w instytucjach zapewniających całodzienne utrzymanie.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić trzy główne kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do mieszkania,
 • zamieszkiwać lokal, który spełnia kryteria metrażowe,
 • zarabiać mniej niż ustalone w ustawie limity.

Tytuł prawny który umożliwia uzyskanie dodatku mieszkaniowego to:

Taka forma pomocy nie przysługuje więc osobom, które całodobowo przebywają w ośrodkach zapewniających utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole czy zakładzie karnym.

Jakie kryteria dochodowe i metrażowe trzeba spełnić, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest dostępny dla osób, których dochód nie przekracza ustalonych limitów i zamieszkujących lokale o określonej powierzchni, zależnej od liczby osób w gospodarstwie.

Kryteria dochodowe są ustalane na gospodarstwo domowe łącznie w przypadku osób samotnych oraz na członka rodziny w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do gospodarstwa wlicza się tylko osoby, które realnie w nim zamieszkują, a nie tylko są zameldowane albo całodobowo przebywają w państwowych ośrodkach.

Warto wiedzieć, że limity dochodowe są uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w lutym każdego roku podaje do publicznej wiadomości Główny Urząd Statystyczny.

Kryteria dochodowe są różne dla osób mieszkających samotnie oraz dla gospodarstw kilkuosobowych. Zmieniają się każdego roku, a to, ile wynoszą, najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sekcji „Polityka mieszkaniowa”. Pomocny może być też interaktywny formularz „Uzyskaj dodatek mieszkaniowy”.

Aby więc być uprawnionym do otrzymywanie tej formy pomocy, trzeba w ciągu 3 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku zarabiać miesięcznie na osobę mniej niż wynoszą ustalone limity.

Limity zarobków na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw jednoosobowych),
 • 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw wieloosobowych).

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest kryterium metrażowe. Powierzchnia mieszkania jest uzależniona od liczby osób, które je zajmują.

Limity powierzchni mieszkania na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • jedna osoba: 35 – 45,50 mkw,
 • dwie osoby: 40 – 52 mkw,
 • trzy osoby: 45 – 58,50 mkw,
 • cztery osoby: 50 – 71,50 mkw,
 • pięć osób: 55 – 84,50 mkw,
 • sześć osób: 60 – 91 mkw.

Gdy lokal zamieszkuje więcej osób, to na każdą z nich dostępny limit zwiększa się o 5 mkw. Jeżeli zaś mieszka w nim osoba, poruszająca się na wózku albo niepełnosprawna, która wymaga przebywania w osobnym pokoju, to limit rośnie do 15 mkw.

Na jak długo przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, ale warto wiedzieć, że ma charakter świadczenia ciągłego. Jeżeli więc po pół roku nasza sytuacja materialna się nie poprawiła i wciąż spełniamy warunki do uzyskania tej formy pomocy, to wniosek można złożyć ponownie nieograniczoną liczbę razy.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody, powierzchnię mieszkania i wydatki na jego utrzymanie.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy (odpowiedni druk jest dostępny na stronach internetowych urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej albo w tych placówkach w formie papierowej),
 • deklarację o uzyskiwanych dochodach gospodarstwa domowego (z ostatnich 3 miesięcy),
 • dokument, który potwierdzi, ile wynosi powierzchnia użytkowa mieszkania,
 • rachunki lub inne dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania (czynsz, energia, woda, odpady, ryczałt na zakup opału czy składki dla spółdzielni mieszkaniowej).

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kto-i-jak-moze-uzyskac-dodatek-mieszkaniowy-29135.html.

Brak komentarzy

2024 rok sprzyja zakupom większych metraży

W ostatnim kwartale 2023 roku oferta kawalerek i małych mieszkań 2-3 pokojowych została wydrenowana przez osoby korzystające z kredytowania w ramach preferencyjnego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Szansę na zakup zgodny z preferencjami mają za to osoby celujące w mieszkania o dużej powierzchni i niezależne od zewnętrznego finansowania. Poznaj wskazówki od profesjonalistów rynku, dlaczego warto rozważyć zakup większego mieszkania lub domu właśnie dziś.

Krajobraz po 2023 roku na rynku nieruchomości

Wygaszony już program BK2% sprawił, że mieszkania spełniające jego kryteria w końcówce roku sprzedawały się na pniu, do tego panująca wówczas niepewność związana z jego finansowaniem w 2024 doprowadziła do tego, że nawet bardzo wygórowane ceny ustalane przez sprzedających, nie odstraszały tych, którzy chcieli zdążyć z zakupem. Krajobraz po IV kwartale 2023 roku jest więc taki: bardzo nakręcony popyt pociągnął za sobą wzrost cen. A wysokie ceny nieruchomości dotykały wszystkich uczestników rynku: nie tylko tych, którzy mogli kupić z dopłatą państwa, ale także tych, którzy planują kupić za gotówkę lub muszą wystąpić do banku o zwykły kredyt hipoteczny. Stały wzrost cen nieruchomości sprawia także, że ci, których jeszcze na to stać, mobilizują się do zakupu, bo przewidują, że już za chwilę będzie jeszcze drożej, a ich plany zakupowe mogą się nie zrealizować. Każda kolejna podwyżka cen powoduje bowiem, że na rynku pozostaje coraz mniej osób, które są w stanie dokonać zakupu mieszkania.

Wnioski z badania nastrojów rynkowych INPON za IV kwartał 2023 roku dają perspektywę, że kiedy po małe mieszkania ustawiają się kolejki, początek 2024 roku to dobry moment na zakup dużego mieszkania o powierzchni większej niż 80 mkw. lub domu, które nie kwalifikują się do zakupu w ramach programów rządowych ze względu na ustanawiane w nich limity. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie nimi wśród poszukujących, łatwiej jest je teraz kupić. Jeśli dodatkowo w grę wchodzą mieszkania gorzej skomunikowane, w starszym budownictwie czy do remontu – szanse na zakup dodatkowo rosną.

Jeśli więc masz stabilną sytuację finansową, masz kapitał lub pewność co do dochodów i zdolności kredytowej, a rozważałeś nabycie większej nieruchomości – teraz może być na to najlepszy czas.

Co przemawia dzisiaj za zakupem dużego mieszkania?

 • Kiedy na rynku panuje szał zakupowy w segmencie małych mieszkań, w segmencie tych większych panuje mniejsza konkurencja wśród kupujących.
 • Duże mieszkania są obecnie na rynku dłużej, co daje klientom więcej czasu na podejmowanie decyzji bez presji.
 • W kwestii cen większych mieszkań sprzedający mogą być bardziej elastyczni, co daje przestrzeń do negocjacji i możliwość uzyskania korzystniejszej oferty.
 • Długoterminowa perspektywa inwestycyjna – większe mieszkanie może spełniać rosnące potrzeby przyszłych nabywców, zwłaszcza rodzin.
 • Większe mieszkania są obecnie bardziej atrakcyjne w kontekście stosunku ceny do jakości.
 • Mniejszy popyt na duże mieszkania sprawia, że ich wybór jest większy, co daje to możliwość wyboru zgodnego z preferencjami klienta.

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/potrzebujesz-wiecej-miejsca-2024-rok-sprzyja-zakupom-wiekszych-metrazy-29315.html

Brak komentarzy

Mieszkanie na start, a ceny mieszkań

Pod koniec 2023 r. wzrost cen mieszkań przyspieszył, na co wskazuje najwyższy od dwóch lat wzrost odczytu indeksu urban.one. Tymczasem eksperci wieszczą, że wzrosty pozostaną z nami w 2024 r. Wśród powodów: „Mieszkanie na start”, nowe prawo budowlane i niska podaż nowych mieszkań.

W listopadzie 2023 r. odczyt indeksu urban.one przygotowywanego dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” przez Cenatorium wyniósł dla całej Polski 110,03 pkt. I choć wciąż jest on niższy w ujęciu rocznym, to listopadowy odczyt był o 0,93 pkt wyższy od październikowego. Tym samym był to 7. miesiąc z rzędu ze wzrostem i jednocześnie najwyższy wzrost w ujęciu miesięcznym od ponad dwóch lat, a dokładnie od lipca 2021 r.

Wyraźnie wzrosły także pozostałe indeksy. Odczyt dla największych polskich miast z wyłączeniem Warszawy (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk i Gdynia) zatrzymał się na 123,73 pkt (+0,59 pkt m/m i +5,04 pkt r/r), z kolei w przypadku indeksu dla Warszawy zanotowano 121,57 pkt. (+0,85 pkt m/m i 2,12 pkt r/r).

Sztucznie wysoki popyt, sztucznie niska podaż

W listopadzie branżę i ceny w dalszym ciągu napędzał popyt na hipoteki wytworzony dopłatami w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”.

W listopadzie 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało blisko 40 tys. osób, co – w dalszym ciągu biorąc pod uwagę efekt niskiej bazy – przełożyło się na wzrost w ujęciu rocznym o 193 proc.

Efektem dużej liczby wniosków we wcześniejszych miesiącach było z kolei 23,7 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w listopadzie. Było ich niemal tyle samo co w październiku (24,1 tys.) oraz o 259 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2022 r., gdy uruchomiono 6,6 tys. kredytów mieszkaniowych.

Za popytem sztucznie kreowanym rządowymi dopłatami w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” nie nadąża podaż. Choć w listopadzie liczba nowych budów wzrosła w ujęciu rocznym o 48 proc., to w pamięci trzeba mieć fakt, że w listopadzie 2022 r. branża była w środku dołka zapoczątkowanego w połowie 2022 r.

– Miesięczna liczba budów mieszkań rozpoczynanych przez deweloperów ustabilizowała się na przeciętnym poziomie, który nie gwarantuje zaspokojenia popytu generowanego przez program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” – ocenia Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Jak dodaje, w najbliższych miesiącach powinna rosnąć za to liczba uzyskiwanych przez deweloperów pozwoleń na budowę mieszkań, na co wpływ będzie miało wprowadzenie z początkiem kwietnia zmian nowych warunków technicznych. Mogą być one również jednym z czynników stymulujących podwyżki cen mieszkań.

– Zmiana przepisów może zmienić obraz rynku. Z jednej to zmiana in puls, ponieważ poprawi się komfort mieszkań. Z drugiej strony deweloperzy będą dysponować mniejszą powierzchnią do sprzedaży, a to będzie wpływać na ceny mieszkań – zauważa ekspertka Cenatorium.

„Mieszkanie na start” przebije „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?

Mocniejszym katalizatorem wzrostu cen będzie jednak – o ile zostanie uruchomiony – zapowiedziany niedawno program nowych dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie na start”.

– Już „Bezpieczny kredyt 2 proc.” spowodował, że z oferty bardzo szybko znikały najtańsze mieszkania, a ceny nieruchomości rosły z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo bardzo dobre wyniki sprzedaży mieszkań wywarły dużą presję na dalsze wzrosty cen – mówi Małgorzata Wełnowska.

Widać to nie tylko po średnich cenach transakcyjnych zanotowanych w III kw. 2023 r., a więc w ciągu pierwszych trzech miesięcy w świecie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, ale również po przeciętnych oczekiwaniach sprzedających mieszkania.

Jak wynika z monitoringu cen prowadzonego przez Cenatorium, w listopadzie 2023 r. średnia cena ofertowa dla siedmiu największych polskich rynków nieruchomości wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2 proc. – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Przyczyną tak dużego skoku cenowego była jednak w głównej mierze wyprzedaż mieszkań tańszych i w konsekwencji większy udział drogich lokali w strukturze ofert.

Zdaniem Michała Kubickiego, eksperta Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, brak uruchomienia nowego programu dopłat pokroju „Mieszkania na start”, w obliczu wciąż drogich kredytów mieszkaniowych, przełożyłby się na znaczący spadek sprzedaży.

– Spadek byłby tak drastyczny jak obserwowany jesienią 2022 r. Już teraz widać znaczący spadek nowo rozpoczynanych projektów oraz znacznie mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę. Z drugiej strony ceny mieszkań osiągnęły już absolutny zenit, który skutecznie i na lata, pozbawił dostępu do własnego mieszkania setki tysięcy młodych ludzi. Krótkoterminowo rozwiązaniem mogłoby być wsparcie dla rynku najmu.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Indeks-urban-one-Mieszkanie-na-start-nowe-prawo-budowlane-i-niska-podaz-podniosa-ceny-mieszkan-8675700.html

Brak komentarzy

25 lecie Merkury Nieruchomości

W związku z jubileuszem Biura Nieruchomości Merkury, dziękujemy naszym klientom za zaufanie! To ogromny zaszczyt współpracować z Państwem, zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Brak komentarzy

Jak działamy w czasie epidemii COVID-19?

Specjalnie dla Państwa wprowadzamy usprawnienia dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju. W zakresie usług związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości wprowadzamy usługi, mające na celu zmniejszenie kontaktu osobistego. Zachęcamy do spotkań online. Spotykając się on-line możemy osiągnąć tak samo wiele, jak poprzez spotkanie tradycyjne. Ponadto, oferujemy wirtualne spacery po nieruchomościach. Zachęcamy do kontaktu.